Privacyverklaring

Fysio Middelzee hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio Middelzee houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Doelbinding: alle persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
 • Minimalisatie: verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Toestemming: vragen wij uitdrukkelijk toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Beveiliging: passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Derden: geen persoonsgegevens delen met andere partijen zonder een verwerkersovereenkomst, tenzij dit nodig is voor onze diensten of wettelijk vereist is;
 • Rechten: op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio Middelzee zijn wij, verwerkingsverantwoordelijke, aanspreekbaar voor de omgang met uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerkersovereenkomsten

Voor de verwerking van bepaalde gegevens maken wij gebruik van diensten van derde partijen, ook wel verwerkers genoemd. Met al deze verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten die in overeenstemming zijn met de eisen van de AVG. Deze overeenkomsten sluiten nauw aan bij onze eigen privacyvoorwaarden en -normen en verzekeren dat uw gegevens met dezelfde integriteit en veiligheid worden behandeld als binnen Fysio Middelzee. De verwerkers mogen de gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken en zijn verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevens te beveiligen.

Inhoud

In deze privacy verklaring vind u informatie over:

 • verwerking van persoonsgegevens;
 • verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers;
 • verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees;
 • verstrekking aan derden;
 • binnen de EU;
 • minderjarigen;
 • bewaartermijn;
 • gebruik van cookies;
 • beveiliging;
 • rechten omtrent uw gegevens;
 • vragen;

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Fysio Middelzee verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van vragen;
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek;
 • het verstrekken van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen overeenkomst van de behandeling.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Middelzee de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • geslacht;
 • Burger Service Nummer;
 • Identificatie Document;
 • huisarts;
 • gezondheidstoestand;
 • informatie die relevant is bij het onderzoek of de behandeling (bijvoorbeeld persoonlijke situatie).

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Middelzee opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst of behandeling en daarna voor de medische administratie maximaal 15 jaar en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysio Middelzee verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinde;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Middelzee de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Middelzee opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Fysio Middelzee verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Middelzee de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Middelzee opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van ons Elektronisch Patiënten Dossier (SpotOnMedics);
 • het verzorgen van ons digitale oefeningen c.q. filmpjes (Physitrack);
 • het verzorgen van beveiligde communicatie (oa. Zorgdomein, Zorgmail, Siilo);
 • het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie (Vecozo, Yuki, Mollie);
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek (Qualizorg.B.V.);
 • het verzorgen van nieuwsbrieven of nieuwsuitingen (via onze webpagina https://www.fysiomiddelzee.nl , Mailchimp).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat als de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysio Middelzee bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Fysio Middelzee van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Tijdens uw bezoek aan www.fysiomiddelzee.nl plaatsen wij geen cookies op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op uw computer worden opgeslagen om gebruikersinformatie te bewaren. Onze website maakt geen gebruik van cookies die persoonlijke informatie verzamelen of die actief blijven na het sluiten van uw browser. U kunt zelf beslissen of u het opslaan van cookies wilt toestaan. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of om een melding te ontvangen elke keer als een cookie wordt aangeboden. Bestaande cookies kunnen altijd van uw computer worden verwijderd.

Rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons of onze verwerkers. Ook kunt u ons verzoeken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt, aan uzelf over te dragen of op uw verzoek direct aan een derde partij. Wij kunnen uw identiteit verifiëren voordat we aan dergelijke verzoeken voldoen. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen, zodat wij de mogelijkheid hebben om het probleem te bespreken en waar mogelijk te verhelpen. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van onze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen.